บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน ได้รับรางวัลนักธุรกิจชั้นนำดีเด่น
ในช่วงเวลา Covid-19 ประจำปี 2021 จากสมาคมอุตสาหกรรมและการค้าแห่งชาติลาว