บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน

phone icon 01021 418 222

Image
Image

Download เอกสารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2021

Image
ชื่อบริษัท บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน
ประเภทธุรกิจ สินเชื่อ
ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2554
ทุนจดทะเบียน 40,000 ล้านกีบ
ที่อยู่ เลขที่ 628 ถนนไกสอนพมวิหาน บ้านโพนพะเนา เมืองไชเสดถา นครหลวงเวียงจัน สปป.ลาว
อีเมล info@mahathuen.com
เว็บไซต์ www.mahathuen.com
โทรศัพท์ (+856) 21 418 065
แฟกซ์ (+856) 21 418 066

 

บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน (บริษัทฯ) เดิมชื่อ บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ จำกัด ก่อตั้งโดยนักลงทุนจากประเทศไทย มีนายชาคริต นักสอน ประธานบริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่ม โดยร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวไทยและลาว เพื่อดำเนินธุรกิจเช่าสินเชื่อรถจักรยานยนต์ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนที่สปป.ลาว เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 300,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 10 ล้านบาท และได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจเช่าสินเชื่อจากธนาคารแห่งสปป.ลาว เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 ช่วงเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการเพิ่มทุนเป็นระยะๆ จนเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 27,760 ล้านกีบ หรือประมาณ 3,470,000 เหรียญสหรัฐ และเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทมหาชน และยื่นขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว (Lao Securities Exchange) โดยได้รับอนุมัติให้จำหน่ายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Image

สารจากผู้บริหารมะหะทุน

Image

หน่วยเงิน : ล้านกีบ

รายการ ปี 2017 ปี 2018 ปี 2019

ปี 2020

ปี 2021

 สินทรัพย์รวม

52,300.9 71,713.6 93,888.9 88,739.4 96,930.0

 หนี้สินรวม

13,049.3

6,902.9

26,873.6

17,979.3

24,778.3

 ส่วนของผู้ถือหุ้น

39,251.7

64,810.7

67,051.3

70,760.1

72,151.6

 มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว

27,760.0

40,000.0

40,000.0

40,000.0

40,000.0

 รายได้รวม

17,220.0

20,083.4

24,235.2

 25,589.8

27,451.2

 รายจ่าย

10,324.7

11,291.7

13,913.0

16,720.7

18,560.1

 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

5,438.7

6,593.6

8,084.6

7,744.8

7,591.6

 กำไรต่อหุ้น (กีบ)

196

211

202

194

18.98

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

 ROA (%)

10.40

9.19

8.61

8.73

7.83

 ROE (%)

13.86

10.17

12.1

10.95

10.52

 อัตรากำไรสุทธิ (%)

31.58

32.83

33.3

30.27

27.65

งบการเงิน

งบการเงินประจำปี 2018
งบการเงินประจำปี 2019
งบการเงินประจำปี 2020
งบการเงินประจำปี 2021

ตารางรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับ

ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น เปอร์เซ็นต์หุ้น
 บริษัท มหทุน โฮลดิ้ง จำกัด 27,088,000 67.72%
KRUNGTHAI ZMICO Securities Company Limited For Client 4,147,100 10.37%
Threeranop Thongtham Na Ayutthaya 782,400 1.96%
Phongsiri Thongtham Na Ayutthaya 782,200 1.95%
M.L Thongthawal Thongtham   675.000 1.69%

 
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม  2021

ตารางแสดงการจ่ายเงินปันผล 4 ปีล่าสุด

รอบผลประกอบการ เงินปันผล (กีบ/หุ้น) วันจ่ายปันผล
01/01/2021-31/12/2021 55 25/05/2022
01/01/2020-31/12/2020 155 25/05/2021
01/01/2019-31/12/2019 100 10/06/2020 
01/01/2018-31/12/2018 147 24/05/2019

 

เอกสารสำคัญและเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน

ใบทะเบียนวิสาหกิจ

ใบอนุญาตลงทุน

ใบอนุญาตดำเนินธุรกิจ

ใบยังยื่นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ใบอนุญาตออกจำหน่ายหุ้น

Listing Certificate

รายงานประจำปี
หนังสือชวนซื้อ
บทวิเคราะห์หลักทรัพย์

โครงสร้างองค์กร

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ถามตอบจากผู้บริหาร

ถาม : MHTL ให้บริการสินเชื่อประเภทใดแก่ลูกค้าบ้าง

ตอบ : ในปัจจุบัน บริษัทให้บริการปล่อยสินเชื่อแก่ลูกค้าเพียงอย่างเดียว คือ สินเชื่อรถจักรยานยนต์ แต่ในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะขยายสินเชื่อไปในผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ นอกจากรถจักรยานยนต์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่ :

เลขที่ 628 ถนนไกสอนพมวิหาน บ้านโพนพะเนา เมืองไชเสดถา
นครหลวงเวียงจัน สปป.ลาว

เบอร์โทร : +856 (21) 418 062-5 ต่อ 188
โทรสาร :

+856 (21) 418 066

อีเมล : ir@mahathuen.com 

 

ข้อมูลบริษัท
Image

Download เอกสารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2021

Image
ชื่อบริษัท บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน
ประเภทธุรกิจ สินเชื่อ
ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2554
ทุนจดทะเบียน 40,000 ล้านกีบ
ที่อยู่ เลขที่ 628 หน่วย 6 ถนนไกสอนพมวิหาน บ้านโพนพะเนา เมืองไชเสดถา นครหลวงเวียงจัน สปป.ลาว
อีเมล info@mahathuen.com
เว็บไซต์ www.mahathuen.com
โทรศัพท์ (+856) 21 418 065
แฟกซ์ (+856) 21 418 066

 

บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน (บริษัทฯ) เดิมชื่อ บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ จำกัด ก่อตั้งโดยนักลงทุนจากประเทศไทย มีนายชาคริต นักสอน ประธานบริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่ม โดยร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวไทยและลาว เพื่อดำเนินธุรกิจเช่าสินเชื่อรถจักรยานยนต์ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนที่สปป.ลาว เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 300,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 10 ล้านบาท และได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจเช่าสินเชื่อจากธนาคารแห่งสปป.ลาว เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 ช่วงเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการเพิ่มทุนเป็นระยะๆ จนเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 27,760 ล้านกีบ หรือประมาณ 3,470,000 เหรียญสหรัฐ และเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทมหาชน และยื่นขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว (Lao Securities Exchange) โดยได้รับอนุมัติให้จำหน่ายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Image

สารจากผู้บริหารมะหะทุน

Image
ข้อมูลการเงิน
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
Image