บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน

phone icon 01021 418 222

Image
Image

Download เอกสารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2019

Image
ชื่อบริษัท บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน
ประเภทธุรกิจ สินเชื่อ
ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2554
ทุนจดทะเบียน 40,000 ล้านกีบ
ที่อยู่ เลขที่ 628 หน่วย 6 ถนนไกสอนพมวิหาน บ้านโพนพะเนา เมืองไชเสดถา นครหลวงเวียงจัน สปป.ลาว
อีเมล info@mahathuen.com
เว็บไซต์ www.mahathuen.com
โทรศัพท์ (+856) 21 418 065
แฟกซ์ (+856) 21 418 066

 

บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน (บริษัทฯ) เดิมชื่อ บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ จำกัด ก่อตั้งโดยนักลงทุนจากประเทศไทย มีนายชาคริต นักสอน ประธานบริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่ม โดยร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวไทยและลาว เพื่อดำเนินธุรกิจเช่าสินเชื่อรถจักรยานยนต์ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนที่สปป.ลาว เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 300,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 10 ล้านบาท และได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจเช่าสินเชื่อจากธนาคารแห่งสปป.ลาว เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 ช่วงเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการเพิ่มทุนเป็นระยะๆ จนเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 27,760 ล้านกีบ หรือประมาณ 3,470,000 เหรียญสหรัฐ และเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทมหาชน และยื่นขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว (Lao Securities Exchange) โดยได้รับอนุมัติให้จำหน่ายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Image

สารจากผู้บริหารมะหะทุน

Image

หน่วยเงิน : ล้านกีบ

รายการ ปี 2017 ปี 2018 ปี 2019

ครึ่งปี2020

(1-6/2020)

ไตรมาส 3/2020

(7-9/2020)

 สินทรัพย์รวม

52,300.9 71,713.6 93,888.9 87,288.9 85,257.8

 หนี้สินรวม

13,049.3

6,902.9

26,873.6

20,108.8

16,575.6

 ส่วนของผู้ถือหุ้น

39,251.7

64,810.7

67,051.3

67,180.1

68,682.3

 มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว

27,760.0

40,000.0

40,000.0

40,000.0

40,000.0

 รายได้รวม

17,220.0

20,083.4

24,235.2

 13,110.7

6,114.0

 รายจ่าย

10,324.7

11,291.7

13,913.0

8,468.2

4,239.4

 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

5,438.7

6,593.6

8,084.6

4,164.8

1,502.1

 กำไรต่อหุ้น (กีบ)

196

211

202

104

38

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

 ROA (%)

10.40

9.19

8.61

4.77

1.76

 ROE (%)

13.86

10.17

12.1

6.20

2.19

 อัตรากำไรสุทธิ (%)

31.58

32.83

33.3

31.8

24.6

งบการเงิน

งบการเงินประจำปี 2018
งบการเงินประจำปี 2019

ตารางรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น เปอร์เซ็นต์หุ้น
 บริษัท มหทุน โฮลดิ้ง จำกัด 27,088,000 67.72%

 
ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2018

ตารางแสดงการจ่ายเงินปันผล

รอบผลประกอบการ เงินปันผล (กีบ/หุ้น) วันจ่ายปันผล
01/01/2017-31/12/2017 220 10/09/2018
01/01/2016-31/12/2016 180 29/09/2017

 

เอกสารสำคัญและเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน

ใบทะเบียนวิสาหกิจ

ใบอนุญาตลงทุน

ใบอนุญาตดำเนินธุรกิจ

ใบยังยื่นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ใบอนุญาตออกจำหน่ายหุ้น

Listing Certificate

รายงานประจำปี
รายงานประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือชวนซื้อ
บทวิเคราะห์หลักทรัพย์

โครงสร้างองค์กร

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ถามตอบจากผู้บริหาร

ถาม : MHTL ให้บริการสินเชื่อประเภทใดแก่ลูกค้าบ้าง

ตอบ : ในปัจจุบัน บริษัทให้บริการปล่อยสินเชื่อแก่ลูกค้าเพียงอย่างเดียว คือ สินเชื่อรถจักรยานยนต์ แต่ในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะขยายสินเชื่อไปในผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ นอกจากรถจักรยานยนต์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่ :

เลขที่ 628 หน่วย 6 ถนนไกสอนพมวิหาน บ้านโพนพะเนา เมืองไชเสดถา
นครหลวงเวียงจัน สปป.ลาว

เบอร์โทร : +856 (21) 418 062-5 ต่อ 188
โทรสาร :

+856 (21) 418 066

อีเมล : ir@mahathuen.com 

 

ข้อมูลบริษัท
Image

Download เอกสารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2019

Image
ชื่อบริษัท บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน
ประเภทธุรกิจ สินเชื่อ
ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2554
ทุนจดทะเบียน 40,000 ล้านกีบ
ที่อยู่ เลขที่ 628 หน่วย 6 ถนนไกสอนพมวิหาน บ้านโพนพะเนา เมืองไชเสดถา นครหลวงเวียงจัน สปป.ลาว
อีเมล info@mahathuen.com
เว็บไซต์ www.mahathuen.com
โทรศัพท์ (+856) 21 418 065
แฟกซ์ (+856) 21 418 066

 

บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน (บริษัทฯ) เดิมชื่อ บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ จำกัด ก่อตั้งโดยนักลงทุนจากประเทศไทย มีนายชาคริต นักสอน ประธานบริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่ม โดยร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวไทยและลาว เพื่อดำเนินธุรกิจเช่าสินเชื่อรถจักรยานยนต์ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนที่สปป.ลาว เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 300,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 10 ล้านบาท และได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจเช่าสินเชื่อจากธนาคารแห่งสปป.ลาว เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 ช่วงเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการเพิ่มทุนเป็นระยะๆ จนเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 27,760 ล้านกีบ หรือประมาณ 3,470,000 เหรียญสหรัฐ และเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทมหาชน และยื่นขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว (Lao Securities Exchange) โดยได้รับอนุมัติให้จำหน่ายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Image

สารจากผู้บริหารมะหะทุน

Image
ข้อมูลการเงิน
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ห้องข่าว
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
Image