ວັນທີ 4 ທັນວາ ນີ້ ເວລາ 10:00 ໂມງ.
               

                           ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິສາມັນ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ I ປະຈຳປີ 2020 ຂື້ນເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຂໍຂອບໃຈມາຍັງຜູ້ຖືຮຸ້ນທຸກທ່ານທີ່ໄດ້ໄວ້ວາງໃຈຮ່ວມຖືຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ ມານະທີ່ນີ້ດ້ວຍ