ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ

phone icon 01021 418 222

Image

ຕຳ​ແໜ່ງວ່າງ

ຊື່​ຕຳ​ແໜ່ງ ອັດ​ຕາ ສະ​ຖານ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ
ຜູ້​ຈັດ​ການ​ພະ​ແນກ ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ ແລະ ບໍ​ລິ​ຫານ​ທົ່ວ​ໄປ 1 ສຳ​ນັກ​ງານ​ໃຫ່​ຍ​ບໍ​ລິ​ສັດ
ຜູ້​ຈັດ​ການ​ພະ​ແນກ ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ບໍ​ລິ​ຫານ​ສິນ​ເຊື່ອ 1 ສຳ​ນັກ​ງານ​ໃຫ່​ຍ​ບໍ​ລິ​ສັດ
ຜູ້ກວດ​ສອບ​ພາຍ​ໃນ 1 ສຳ​ນັກ​ງານ​ໃຫ່​ຍ​ບໍ​ລິ​ສັດ
ເລ​ຂາ​ນຸ​ການ​ບໍ​ລິ​ສັດ 1 ສຳ​ນັກ​ງານ​ໃຫ່​ຍ​ບໍ​ລິ​ສັດ
ຕຳ​ແໜ່ງວ່າງ

ຕຳ​ແໜ່ງວ່າງ

ຊື່​ຕຳ​ແໜ່ງ ອັດ​ຕາ ສະ​ຖານ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ
ຜູ້​ຈັດ​ການ​ພະ​ແນກ ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ ແລະ ບໍ​ລິ​ຫານ​ທົ່ວ​ໄປ 1 ​ສຳ​ນັກ​ງານ​ໃຫ່​ຍ​ບໍ​ລິ​ສັດ
ຜູ້​ຈັດ​ການ​ພະ​ແນກ ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ບໍ​ລິ​ຫານ​ສິນ​ເຊື່ອ 1 ​ສຳ​ນັກ​ງານ​ໃຫ່​ຍ​ບໍ​ລິ​ສັດ
ຜູ້ກວດ​ສອບ​ພາຍ​ໃນ 1 ​ສຳ​ນັກ​ງານ​ໃຫ່​ຍ​ບໍ​ລິ​ສັດ
ເລ​ຂາ​ນຸ​ການ​ບໍ​ລິ​ສັດ 1 ​ສຳ​ນັກ​ງານ​ໃຫ່​ຍ​ບໍ​ລິ​ສັດ
ຂຽນ​ໃບ​ສະ​ໝັກ
ຕິດຕໍ່ແຜນກັບບຸກຄະລາກອນ
Image

Search