ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ

phone icon 01021 418 222

Image
Image

ສິນເຊື່ອຍີ້ມ ຍີ້ມ ຍີ້ມທຸກເງື່ອນໄຂ

     ເປັນສິນເຊື່ອສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການອອກ (ຊື້) ລົດໃໝ່ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຍີ້ມໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ ດ້ວຍການອອກລົດງ່າຍ ສະດວກສະບາຍ ເອກະສານບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ທີ່ສຳຄັນອະນຸມັດ​ໄດ້ໄວໃນ​ເວ​ລາ 60 ນາທີ ໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຍີ້ມພ້ອມລົດໃໝ່ກັບ ມະຫະທຶນ

ເອກະສານປະກອບໃນການຂໍສິນເຊື່ອ

Image

1. ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ (​ສະ​ບັບ​ແທ້) ຂອງຜູ້ກູ້ ແລະ ຜູ້ຄ້ຳປະກັນ

Image

ຫຼືສຳມະໂນຄົວ (​ສະ​ບັບ​ແທ້) ຂອງຜູ້ກູ້ ແລະ ຜູ້ຄ້ຳປະກັນ

Image

2. ເອກະສານສະແດງສະຖານະທາງການເງິນ (ຖ້າມີ)

Image

ສິນເຊື່ອຄຸ້ມ ຄຸ້ມ ຄຸ້ມທຸກການອອກລົດ

     ຕອບໂຈດລຸກຄ້າທີ່ຕ້ອງການຄວາມຄຸ້ມຄ່າດ້ວຍສິນເຊື່ອຄຸ້ມ ຄຸ້ມ ຄຸ້ມກັບການອອກລົດ ຊື່ງເປັນຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອສຳ​ລັບລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການຊື້ລົດມືສອງ ລູກຄ້າສາມາດເລືອກຊື້ລົດມືສອງຕາມທີ່ຕ້ອງການຢ່າງຄຸ້ມຄ່າ ໂດຍລູກຄ້າຜ່ອນໜ້ອຍ ຈ່າຍໄດ້ໃນໄລຍະຍາວໃຫ້ທ່ານໄດ້ໃຊ້ລົດຢ່າງຄຸ້ມຄ່າ

ເອກະສານປະກອບໃນການຂໍສິນເຊື່ອ

Image

1. ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ (​ສະ​ບັບ​ແທ້) ຂອງຜູ້ກູ້ ແລະ ຜູ້ຄ້ຳປະກັນ

Image

ຫຼືສຳມະໂນຄົວ (​ສະ​ບັບ​ແທ້) ຂອງຜູ້ກູ້ ແລະ ຜູ້ຄ້ຳປະກັນ

Image

2. ເອກະສານສະແດງສະຖານະທາງການເງິນ (ຖ້າມີ)

Image

ສິນເຊື່ອລົດປ່ຽນເງິນ (Refinance)

     ສິນເຊື່ອທີ່ຕອບໂຈດຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການຄວາມຄ່ອງໂຕໃນການໃຊ້ (ດຳລົງ) ຊີວິດກັບສິນເຊື່ອ ລົດປ່ຽນເງິນ ງ່າຍໄວ ໃສ່ໃຈ ທຸກການບໍລິການ ຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອສຳລັບຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງລົດທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມສະພາບຄ່ອງທາງດ້ານການເງິນ ໃຫ້ທ່ານຂັບຂີ່ແບບບໍ່ມີສະດຸດ ຊີວິດສະດວກແບບບໍ່ຕ້ອງກັງວົນອະນຸມັດງ່າຍ ໄດ້ຮັບເງິນໄວ ແລະ ຍັງສາມາດໃຊ້ລົດໄດ້​ຄື​ເກົ່າ​ອີກ​ດ້ວຍ

ເອກະສານປະກອບໃນການຂໍສິນເຊື່ອ

Image

1. ລົດຈັກ

Image

2. ໃບ​ທະບຽນລົດ (ສະ​ບັບແທ້)

Image

3. ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ (​ສະ​ບັບ​ແທ້) ຂອງຜູ້ກູ້ ແລະ ຜູ້ຄໍ້າ​ປະ​ກັນ

Image

ຫຼືສຳມະໂນຄົວ (​ສະ​ບັບ​ແທ້) ຂອງຜູ້ກູ້ ແລະ ຜູ້ຄໍ້າ​ປະ​ກັນ

Image

4. ເອກະສານສະແດງສະຖານະທາງການເງິນ (ຖ້າມີ)

ໝາຍເຫດ: ບໍລິສັດຂໍສະຫງວນລິຂະສິດໃນການກຳ​ນົດວົງເງິນ ອັດຕາດອກເບ້ຍ ໄລຍະເວລາຜ່ອນຊຳລະ ແລະ ຜູ້ຄ້ຳປະກັນ ໂດຍພິຈາລະນາຈາກຍີ່ຫໍ້, ລຸ້ນ, ປີທີ່ຈົດທະບຽນຂອງລົດ ລວມເຖິງລາຍໄດ້ ແລະ ສະພາບຕ່າງໆຂອງຜູ້ສະໝັກ ພາຍໃຕ້ຫຼັກເກນການພິຈາລະນາສິນເຊື່ອຂອງທາງບໍລິສັດ

Image

ຂັ້ນຕອນໃນການຂໍສິນເຊື່ອ

 1. ລູກຄ້າ (ຜູ້ສະໝັກຂໍສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ຜູ້ຄ້ຳປະກັນ 1 ຄົນ) ກຽມເອກະສານໃຫ້ຄົບ
 2. ຜູ້ເຊົ່າຊື້ເຊັນເອກະສານໃບຄຳຮ້ອງຂໍສິນເຊື່ອ ຢູ່ທີ່ຮ້ານຄ້າ
 3. ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດທີ່ປະຈຳຢູ່ທີ່ຮ້ານກວດສອບເອກະສານການສະໝັກຂໍສິນເຊື່ອ
 4. ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດແຈ້ງສາຂາໃນພື້ນທີ່
 5. ພະນັກງານສາຂາກວດສອບຂໍ້ມູນຕາມຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາສິນເຊື່ອ
 6. ເມື່ອອະນຸມັດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຊາບ
 7. ຜູ້​ເຊົ່າ​ຊື້ ແລະ ຜູ້​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ເຊັນ​ສັນ​ຍາ​ເຊົ່າ​ສິນ​ເຊື່ອ ແລະ ສັນ​ຍາ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ ຢູ່​ທີ່​ຫ້ອງ​ການ​ບ້ານ
 8. ຜູ້​ເຊົ່າ​ຊື້​ຮັບ​ລົດ​ຈັກ​ເປັນ​ອັນ​ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຂາຍ

ຄຸນນະສົມບັດຜູ້ສະໝັກ

ຜູ້ສະໝັກຂໍສິນ​ເຊື່ອ​ເຊົ່າ​ຊື້ ຜູ້ຄ້ຳປະກັນ ແລະ ເອກະສານຕ້ອງເປັນໄປຕາມເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້

 • ຜູ້ສະໝັກຂໍສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 18 ປີ ຂື້ນໄປ ແລະ ບໍ່ເກີນ 65 ປີ
 • ຜູ້ຄ້ຳປະກັນອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 25 ປີ ຂື້ນໄປ ແລະ ບໍ່ເກີນ 65 ປີ
 • ຕ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ມີສັນຊາດລາວ
 • ມີໂທລະສັບຕິດຕໍ່ໄດ້ສະດວກທັງເບີບ້ານ ແລະ ເບີມືຖື ທັງນີ້ຄຸນນະສົມບັດຂອງລູກຄ້າແລະລາຍລະອຽດອາດຈະປ່ຽນແປງ ໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ
 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ຂອງຜູ້ເຊົ່າຊື້ ແລະ ຜູ້ຄ້ຳປະກັນ (ໃນວັນທີ່ເຮັດສັນຍາຕ້ອງບໍ່ໝົດອາຍຸ) ສະບັບແທ້ ຫຼື ກ໋ອບປີ້ບັດປະຊາຊົນ
 • ສຳມະໂນຄົວຜູ້ໃຫ້ເຊົ່າຊື້ ແລະ ຜູ້ຄ້ຳປະກັນ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນສຳມະໂນຄົວຈາກບ້ານກໍລະນີເປັນບຸກຄົນຕ່າງແຂວງຕ້ອງມີໃບ ພັກເຊົາຮັບຮອງຈາກນາຍບ້ານສະບັບແທ້ (ໃນວັນທີ່ເຮັດສັນຍາຕ້ອງບໍ່ໝົດອາຍຸ)
 • ເອກະສານຮັບຮອງລາຍໄດ້ (ຖ້າມີ)

*ໝາຍເຫດ : ຫາກມີເອກະສານສະແດງລາຍໄດ້ປະກອບຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

Image

ຊ່​ອງ​ທາງ​ການ​ຊຳ​ລະ​ເງິນ

ຜ່ານທະນາຄານ

 1. ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
  • ເຄົ້າເຕີ້ທະນາຄານ
  • BCEL One
  • BCEL I-bank
 2. ທະນາຄານພັດທະນາລາວ (ກຽມພົບກັນໄວໆນີ້)
  • ເຄົ້າເຕີ້ທະນາຄານ
  • LDB Trust

ຜ່ານຈຸດບໍລິການຮັບຊຳລະເງິນ (ຕາມວັນ ແລະ ເວລາ​ເຮັດ​ວຽກຂອງຮ້ານຄ້າ)

 1. ທີ່ຮ້ານ ເຈ.ບີ. ຮອນດ້າ (ສາຂາດອນໜູນ)
 2. ​ທີ່ຮ້ານ ເຈ.ບີ. ຮອນດ້າ (ສາຂາໂນນສະຫວ່າງ)
 3. ທີ່ຮ້​ານ ເຈ.ບີ. ຮອນດ້າ (ທ່າງ່ອນ)
 4. ທີ່ຮ້ານ ຮອນດ້າ ວັດໄຕ (ສາຂາ 3 ແຍກສີໄຄ)
 5. ທີ່ຮ້ານ ຮອນດ້າວັດໄຕ (ສາຂາ 3 ແຍກ​ຈີ່ນາຍໂມ້)
 6. ​ທີ່ຮ້ານ ຮອນດ້າໂພນພະເນົາ ນາເລົ່າ

ຜ່ານສຳນັກງານບໍລິສັດ

 1. ສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ທີ່ ບ້ານໂພນພະເນົາ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 2. ສາຂາສະຫວັນນະເຂດຕັ້ງຢູ່ ບ້ານລັດຕະນະລັງສີໃຕ້ ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
Image

ຂໍ້ຄວນລະວັງ ແລະ ສີ່ງທີ່ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການຊຳລະ

ກໍ​ລະ​ນີ ລົດ​ເສຍ​ຫາຍ

ລູກຄ້າຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ດັ່ງນີ້

 • ຂໍສຳເນົາໃບແຈ້ງເສຍຫາຍຈາກ ປກສ.ເມືອງແລະຫ້ອງການບ້ານ (ສະບັບແທ້) ໂດຍເນື້ອໃນຕ້ອງລະບຸຂໍ້ມູນ, ​ເລກ​ຈັກ, ເລກຖັງ, ສີລົດ, ລຸ້ນລົດ, ເລກທະບຽນ (ຖ້າມີ)
 • ກ໋ອບປີ້ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວຂອງຜູ້ຂໍສິນເຊື່ອ

ແລະເຂົ້າມາ​ພົວ​ພັນຍື່ນເລື່ອງພ້ອມເອກະສານທີ່ແຈ້ງຂ້າງຕົ້ນທີ່ພະແນກເກັບແລະບໍລິຫານໜີ້ ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດ (ສາມາດໂທສອບຖາມເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ເບີ 021 418 062-6 ຕໍ່ 121 ຫຼື 114-118)

ປ່ຽນແປງລາຍລະອຽດຂອງສັນຍາ
ການໂອນກຳມະສິດລົດຈັກ
ການກວດສອບຫຼັກຖານເມື່ອມີການຊຳລະຄ່າງວດ
ການຜິດນັດຊຳລະໜີ້ ອັດຕາຄ່າປັບ ແລະ ຄ່າທຳນຽມຂອງບໍລິສັດ

ຄຳຖາມທີ່ພົບເລື້ອຍໆ (FAQ)

ຖາມ: ຖ້າຕ້ອງການຂໍໃຊ້ບໍລິການສິນເຊື່ອຕ້ອງເຮັດແນວໃດແດ່?

ຕອບ : ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ ພຽງນຳບັດປະຈຳຕົວຫຼືສຳມະໂນຄົວຫຼືໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ເອກະສານສະແດງລາຍໄດ້ (ຖ້າມີ) ກໍ່ສາມາດນຳລົດໄປຕິດຕໍ່ຂໍສິນເຊື່ອກັບສາຂາໃກ້ບ້ານທ່ານໄດ້​ທັນ​ທີ

ຖາມ : ຕ້ອງການສອບຖາມລາຍລະອຽດເລື່ອງຍຶດລົດ ແລະ ຄ່າງວດຄ້າງຊຳລະຕ້ອງພົວ​ພັນຢູ່ໃສ?
ຖາມ : ບໍລິສັດເປີດໃຫ້ບໍລິການມື້ໃດແດ່?
ຖາມ : ວິທີການຄິດໄລ່ຄ່າປັບ
ສິນເຊື່ອລົດໃໝ່ຍີ້ມ ຍີ້ມ
Image

ສິນເຊື່ອຍີ້ມ ຍີ້ມ ຍີ້ມທຸກເງື່ອນໄຂ

     ເປັນສິນເຊື່ອສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການອອກ (ຊື້) ລົດໃໝ່ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຍີ້ມໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ ດ້ວຍການອອກລົດງ່າຍ ສະດວກສະບາຍ ເອກະສານບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ທີ່ສຳຄັນອະນຸມັດ​ໄດ້ໄວໃນ​ເວ​ລາ 60 ນາທີ ໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຍີ້ມພ້ອມລົດໃໝ່ກັບ ມະຫະທຶນ

ເອກະສານປະກອບໃນການຂໍສິນເຊື່ອ

Image

1. ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ (​ສະ​ບັບ​ແທ້) ຂອງຜູ້ກູ້ ແລະ ຜູ້ຄ້ຳປະກັນ

Image

ຫຼືສຳມະໂນຄົວ (​ສະ​ບັບ​ແທ້) ຂອງຜູ້ກູ້ ແລະ ຜູ້ຄ້ຳປະກັນ

Image

2. ເອກະສານສະແດງສະຖານະທາງການເງິນ (ຖ້າມີ)

ສິນເຊື່ອລົດມື້ສອງຄຸ້ມ ຄຸ້ມ
ສິນເຊື່ອລົດປ່ຽນເງິນ (Refinance)
ຂັ້ນຕອນໃນການຂໍສິນເຊື່ອ
ຄວາມສະດວກໃນການໃຫ້ບໍລິການ
ການຮັກສາສິດທິປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າ
Image

Search