ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ

phone icon 01021 418 222

Image

ກ່ຽວກັບມະຫະທຶນ

ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ (ບໍລິສັດ) ເດີມຊື່ ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈຳກັດ ສ້າງຕັ້ງໂດຍນັກລົງທຶນຈາກປະເທດໄທ ມີ: ທ່ານ ຊາຄຣິດ ນັກສອນ ປະທານບໍລິສັດ ເປັນຜູ້​ລິເລີ່ມ ໂດຍຮ່ວມທຶນກັບນັກທຸລະກິດຄົນໄທ ແລະ ຄົນລາວ ເພື່ອດໍາເນີນທຸລະກິດເຊົ່າສິນເຊື່ອລົດຈັກ ບໍລິສັດໄດ້ຈົດທະບຽນທີ່ ສປປ.ລາວ ໃນເດືອນກັນຍາ ຄ.ສ 2011 ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 300.000 ໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ປະມານ 10 ລ້ານບາດ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນທຸລະກິດເຊົ່າສິນເຊື່ອຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ ຄ.ສ 2012 ຊ່ວງໄລຍະທີ່ຜ່ານມາບໍລິສັດມີການເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາແລະມີການເພີ່ມທຶນເປັນໄລຍະ ໄລ​ຍະ ຈົນໃນເດືອນ ມີຖຸນາ ຄ.ສ 2016 ບໍລິສັດໄດ້ເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນເປັນ 27.760 ລ້ານກີບ ຫຼື ປະມານ 3.470.000 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ເມື່ອເດືອນ ພະຈິກ ຄສ 2017 ບໍລິສັດ ໄດ້ປ່ຽນສະຖານະເປັນມະຫາຊົນ ແລະ ຍື່ນຂໍເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (Lao Securities Exchange) ໂດຍໄດ້ຮັບອະນຸມັດໃຫ້ຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທົ່ວໄປຄັ້ງທໍາອິດ (Initial Public Offering) ໃນວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2018

ປີ ຄ.ສ 2011

ເລີ່ມສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ

ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ (ບໍລິສັດ) ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນວັນທີ 2 ກັນຍາ ປີ ຄ.ສ 2011 ໃນຮູບແບບບໍລິສັດ ຈຳກັດ ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 300.000 ໂດລາສະຫະລັດ ປະກອບທຸລະກິດປະເພດການໃຫ້ບໍລິການເຊົ່າສິນເຊື່ອ (ສັງຫາລິມາຊັບ) ບໍລິສັດຖືຮຸ້ນໂດຍນັກທຸລະກິດຄົນລາວ 12 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ນັກທຸລະກິດຄົນໄທ 88 ສ່ວນຮ້ອຍ ທັງ 2 ທ່ານເປັນຜູ້ມີປະສົບການໃນການດຳເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ມາດົນຫຼາຍກ່ວາ 20 ປີ

ປີ ຄ.ສ 2011

ປີ ຄ.ສ 2012

ປ່ຽນແປງສະກຸນເງິນ
ແລະເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນ

ບໍລິສັດໄດ້ມີການປ່ຽນແປງສະກຸນເງິນຈົດທະບຽນຈາກ ໂດລາສະຫະລັດມາເປັນກີບ ແລະ ເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນຈຳນວນ 3.200.000.000ກີບ ຈາກທຶນຈົດທະບຽນເດີມ 2.400.000.000ກີບ ມາເປັນ 5.600.000.000ກີບ ໂດຍການອອກຮຸ້ນສາມັນໃໝ່ຈຳນວນ 400.000ຮຸ້ນ ມູນຄ່າຮຸ້ນທີ່ກໍານົດໄວ້ຮຸ້ນລະ 8.000 ກີບ ສະເໜີໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ເພື່ອນຳເງິນໄປໃຊ້ໃນການຂະຫຍາຍສິນເຊື່ອ

ປີ ຄ.ສ 2014

ຂາຍຮຸ້ນ, ເພີ່ມທຶນ ແລະ ເປີດໃຫ້ບໍລິການຜະລິດຕະພັນໃໝ່

ຂາຍຮຸ້ນຂອງຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ໂຮນດິ້ງ ຈຳກັດ (Mahathun Holding Co.,ltd.) ປະເທດໄທ ຈໍານວນ 616.000 ຮຸ້ນສາມັນ ຄິດເປັນ 88 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງທຶນຈົດທະບຽນ

ເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນຈຳນວນ 12.160.000.000 ກີບ ຈາກທຶນຈົດທະບຽນເດີມ 5.600.000.000 ກີບ ມາເປັນ 17.760.000.000 ກີບ ໂດຍການອອກຮຸ້ນສາມັນຈຳນວນ 1.520.000 ຮຸ້ນ ມູນຄ່າຮຸ້ນທີ່ກໍານົດໄວ້ຮຸ້ນລະ 8.000 ກີບ ສະເໜີຂາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ເພື່ອນຳເງິນໄປໃຊ້ໃນການຂະຫຍາຍສິນເຊື່ອ

ເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການສິນເຊື່ອຈຳນຳທະບຽນລົດຈັກ (Refinance)

ປີ ຄ.ສ 2014

ປີ ຄ.ສ 2015

ເພີ່ມທຶນ ຈົດທະບຽນ

ເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນຈຳນວນ 5.600.000.000 ກີບ ຈາກທຶນຈົດທະບຽນເດີີມ 17.760.000.000 ກີບ ມາເປັນ 23.360.000.000 ກີບ ໂດຍການອອກຮຸ້ນສາມັນໃໝ່ຈຳນວນ 700.000 ຮຸ້ນ ມູນຄ່າຮຸ້ນທີ່ກໍານົດໄວ້ຮຸ້ນລະ 8.000 ກີບ ສະເໜີຂາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ເພື່ອນຳເງິນໄປໃຊ້ໃນການຂະຫຍາຍສິນເຊື່ອ

ປີ ຄ.ສ 2016

ເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນ ປ່ຽນຜູ່ອຳນວຍການ

ເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນຈຳນວນ 4.400.000.000 ກີບ ຈາກທຶນຈົດທະບຽນເດີມ 23.360.000.000 ກີບ ມາເປັນ 27.760.000.000 ກີບ ໂດຍການອອກຮຸ້ນສາມັນໃໝ່ຈຳນວນ 550.000 ຮຸ້ນ ມູນຄ່າຮຸ້ນທີ່ກໍານົດໄວ້ຮຸ້ນລະ 8.000 ກີບ ສະເໜີຂາຍໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ເພື່ອນຳເງິນໄປໃຊ້ໃນການຂະຫຍາຍສິນເຊື່ອ

ໃນເດືອນ ເມສາ ປີຄ.ສ 2016 ບໍລິສັດດຳເນີນການປ່ຽນແປງຜູ່ອຳນວຍການໃຫຍ່ຈາກ ທ່ານ ຊາຄຣິດ ນັກສອນ ມາເປັນ ທ່ານ ມານົບ ຕຣີລິດວິໄລ ສ້າງຕັ້ງສະພາບໍລິຫານໂດຍມີ ທ່ານ ຊາຄຣິດ ນັກສອນ ເປັນປະທານສະພາບໍລິຫານ ແລະ ທ່ານ ນາງ ອິນທະວິໄລ ອຸດົມ ເປັນຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ

ປີ ຄ.ສ 2016

ປີ ຄ.ສ 2017

ປ່ຽນສະພາບຈາກບໍລິສັດ “ຈຳກັດ” ເປັນ “ມະຫາຊົນ”

ໃນເດືອນ ສິງຫາ ປີຄ.ສ 2017 ບໍລິສັດດຳເນີນການ

ປ່ຽນສະພາບຈາກບໍລິສັດ “ບໍລິສັດຈຳກັດ” ເປັນ “ບໍລິສັດມະຫາຊົນ” ແລະ ປ່ຽນຊື່ຈາກ ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈໍາກັດ (Mahathuen Leasing Co.,ltd.) ເປັນບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ (Mahathuen Leasing Public Company)

ປ່ຽນແປງມູນຄ່າທີ່ກໍານົດໄວ້ຈາກຮຸ້ນລະ 8.000 ກີບ ເປັນ 1.000 ກີບ

ເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນຈຳນວນ 12.240.000.000 ກີບ ຈາກທຶນຈົດທະບຽນ 27.760.000.000 ກີບ ມາເປັນ 40.000.000.000 ກີບ ໂດຍການອອກຮຸ້ນສາມັນໃໝ່ຈຳນວນ 12.240.000 ຮຸ້ນ ມູນຄ່າຮຸ້ນທີ່ກໍານົດໄວ້ຮຸ້ນລະ 1.000 ກີບ ເພື່ອກຽມຂາຍໃນນັກລົງທຶນທົ່ວໄປ ທັງພາຍໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ

ປີ ຄ.ສ 2018

ຈຳໜ່າຍຮຸ້ນແກ່ປະຊາຊົນທົ່ວໄປຄັ້ງທໍາອິດແລະເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ

ໃນວັນທີ 13 ມິຖຸນາ ປີຄ.ສ 2018 ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບລາວ (Lao Securities Commission Office) ໃຫ້ຈຳໜ່າຍຮຸ້ນແກ່ປະຊາຊົນທົ່ວໄປຄັ້ງທໍາອິດ (Initial Public Offering) ແລະ ເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວໂດຍມີການຊື້ຂາຍຮຸ້ນຄັ້ງທໍາອິດ ໃນວັນທີ 18 ກັນຍາ ຄ.ສ. 2018

ປີ ຄ.ສ 2018

ປີ ຄ.ສ 2019

ສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍບໍລິການລູກຄ້າຂື້ນ 1 ແຫ່ງໃນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ປີ 2019 ບໍລິສັດ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍບໍລິການລູກຄ້າຂື້ນ 1 ແຫ່ງໃນແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ກໍຄື ໜ່ວຍບໍລິການ ດົງເຫັນ ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ ປີດຽວກັນນີ້ ໄດ້ເລີ່ມໃຫ້ການບໍລິການເຊົ່າສິນເຊື່ອ ສໍາລັບອຸປະກອນທາງການກະເສດ ເຊິ່ງເລີ່ມຕົ້ນຈາກລົດໄຖນາ ປະເພດເດີນຕາມ ແລະ ເມື່ອມີຄວາມພ້ອມຫຼາຍຂື້ນຈະຂະຫຍາຍການໃຫ້ບໍລິການເຊົ່າສິນເຊຶ່ອໃຫ້ຄວບຄຸມເຄຶ່ອງມືທາງການກະເສດໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ

Image

ວິໄສທັດ (Vision)

“ເຮົາພ້ອມກ້າວເຂົ້າສູ່ການເປັນບໍລິສັດ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ເປັນຜູ້ນຳດ້ານນະວັດຕະກຳທາງການເງິນ ເພື່ອສ້າງສັນສິນເຊື່ອທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຍຸດຕິທຳໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ລົດຈັກຄົນລາວຢ່າງທົ່ວເຖິງ"


ພາລະກິດ (Mission)

1. ສ້າງບໍລິສັດ ໃຫ້ໝັ້ນຄົງ ແລະ ເຕີບໂຕຄວບຄູ່ກັບຄວາມຈະເລີນຂອງປະເທດລາວ

2. ນຳບໍລິສັດ ເຂົ້າເປັນໜື່ງໃນບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ

3. ໃຫ້ບໍລິການສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ລົດຈັກຄວບຄຸມພື້ນທີ່ຢ່າງທົ່ວເຖິງ

4. ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການບໍລິການທີ່ປະທັບໃຈ ຍຸຕິທຳ ດ້ວຍວັດຕະກຳທາງການເງິນທີ່ທັນສະໄໝເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງລູກຄ້າ

5. ຮັກສາສົມດຸນດ້ານຜົນຕອບແທນໃຫ້ກັບຄູ່ຄ້າ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ພະນັກງານ

ໂຄງສ້າງອົງກອນ

ສະພາບໍລິຫານ (BOARD OF DIRECTORS) ຈຳນວນ 9 ທ່ານ

Image

ທ່ານ ຊາຄຣິດ ນັກສອນ

ປະທານສະພາບໍລິຫານ

Image

ທ່ານ ນາງ ອິນທະວິໄລ ອຸດົມ

ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ

Image

ທ່ານ ມານົບ ຕຣີລິດວິໄລ

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

Image

ທ່ານ ນາງ ປຣາດຖະໜາ ນັກສອນ

ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ

Image

ທ່ານ ກຽງໄກ ນິດສະຍັນ

ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ

Image

ທ່ານ ນາງ ສຸທິດາ ນັກສອນ

ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ

Image

ທ່ານ ສັງຄົມ ຈັນສຸກ

ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອິດສະຫຼະ

Image

ທ່ານ ນັນທະພັດ ງານປລັ່ງ

ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອິດສະຫຼະ

Image

ທ່ານ ທີຣະເມດ ວຸດທິພັດພິບູນ

ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອິດສະຫຼະ

ຄະນະກຳມະການຊຸດຍ່ອຍ ປະກອບດ້ວຍ 5 ຄະນະ ດັ່ງນີ້

ຄະນະກຳມະການກວດສອບ (Audit Committee) ຈຳນວນ 3 ທ່ານ

Image

ທ່ານ ກຽງໄກ ນິດສະຍັນ

ປະທານ

Image

ທ່ານ ນັນທະພັດ ງານປລັ່ງ

ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອິດສະຫຼະ

Image

ທ່ານ ທີຣະເມດ ວຸດທິພັດພິບູນ

ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອິດສະຫຼະ

ຄະນະກຳມະການ ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ (Risk Management Committee) ຈຳນວນ 3 ທ່ານ

Image

ທ່ານ ຊາຄຣິດ ນັກສອນ

ປະທານ

Image

ທ່ານ ນັນທະພັດ ງານປລັ່ງ

ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອິດສະຫຼະ

Image

ທ່ານ ມານົບ ຕຣີລິດວິໄລ

ສະມາຊິກ

ຄະນະກຳມະກຳນົດຜົນຕອບແທນ (Remuneration Committee) ຈຳນວນ 3 ທ່ານ

Image

ທ່ານ ຊາຄຣິດ ນັກສອນ

ປະທານ

Image

ທ່ານ ກຽງໄກ ນິດສະຍັນ

ສະມາຊິກ

Image

ທ່ານ ທີຣະເມດ ວຸດທິພັດພິບູນ

ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອິດສະຫຼະ

ຄະນະກຳມະການສັນຫາ (Nomination Committee) ຈຳນວນ 3 ທ່ານ

Image

ທ່ານ ຊາຄຣິດ ນັກສອນ

ປະທານ

Image

ທ່ານ ກຽງໄກ ນິດສະຍັນ

ສະມາຊິກ

Image

ທ່ານ ນັນທະພັດ ງານປລັ່ງ

ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອິດສະຫຼະ

ຄະນະກຳມະການກວດສອບລາຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (Related Parties Committee) ຈຳນວນ 3 ທ່ານ

Image

ທ່ານ ທີຣະເມດ ວຸດທິພັດພິບູນ

ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອິດສະຫຼະ

Image

ທ່ານ ຊັດພົນໄຊ ປັນຍາທຳບະດີ

ສະມາ​ຊິກ

Image

ທ່ານ​ນາງ ສະລັນຍາ ທອງແຖມ ນະ ​ອະຍຸດທະຍາ

ສະມາຊິກ

ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ

ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ

ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ

ໃບຢັ້ງຢືນເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍພາສີອາກອນ

ໃບອ​ະນຸຍາດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ

Listing Certificate

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງບໍລິສັດ

ກ່ຽວກັບມະຫະທຶນ

ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ (ບໍລິສັດ) ເດີມຊື່ ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈຳກັດ ສ້າງຕັ້ງໂດຍນັກລົງທຶນຈາກປະເທດໄທ ມີ: ທ່ານ ຊາຄຣິດ ນັກສອນ ປະທານບໍລິສັດ ເປັນຜູ້​ລິເລີ່ມ ໂດຍຮ່ວມທຶນກັບນັກທຸລະກິດຄົນໄທ ແລະ ຄົນລາວ ເພື່ອດໍາເນີນທຸລະກິດເຊົ່າສິນເຊື່ອລົດຈັກ ບໍລິສັດໄດ້ຈົດທະບຽນທີ່ ສປປ.ລາວ ໃນເດືອນກັນຍາ ຄ.ສ 2011 ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 300.000 ໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ປະມານ 10 ລ້ານບາດ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນທຸລະກິດເຊົ່າສິນເຊື່ອຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ ຄ.ສ 2012 ຊ່ວງໄລຍະທີ່ຜ່ານມາບໍລິສັດມີການເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາແລະມີການເພີ່ມທຶນເປັນໄລຍະ ໄລ​ຍະ ຈົນໃນເດືອນ ມີຖຸນາ ຄ.ສ 2016 ບໍລິສັດໄດ້ເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນເປັນ 27.760 ລ້ານກີບ ຫຼື ປະມານ 3.470.000 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ເມື່ອເດືອນ ພະຈິກ ຄສ 2017 ບໍລິສັດ ໄດ້ປ່ຽນສະຖານະເປັນມະຫາຊົນ ແລະ ຍື່ນຂໍເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (Lao Securities Exchange) ໂດຍໄດ້ຮັບອະນຸມັດໃຫ້ຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທົ່ວໄປຄັ້ງທໍາອິດ (Initial Public Offering) ໃນວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2018

ປີ ຄ.ສ 2011

ເລີ່ມສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ

ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ (ບໍລິສັດ) ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນວັນທີ 2 ກັນຍາ ປີ ຄ.ສ 2011 ໃນຮູບແບບບໍລິສັດ ຈຳກັດ ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 300.000 ໂດລາສະຫະລັດ ປະກອບທຸລະກິດປະເພດການໃຫ້ບໍລິການເຊົ່າສິນເຊື່ອ (ສັງຫາລິມາຊັບ) ບໍລິສັດຖືຮຸ້ນໂດຍນັກທຸລະກິດຄົນລາວ 12 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ນັກທຸລະກິດຄົນໄທ 88 ສ່ວນຮ້ອຍ ທັງ 2 ທ່ານເປັນຜູ້ມີປະສົບການໃນການດຳເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ມາດົນຫຼາຍກ່ວາ 20 ປີ

ປີ ຄ.ສ 2011

ປີ ຄ.ສ 2012

ປ່ຽນແປງສະກຸນເງິນ
ແລະເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນ

ບໍລິສັດໄດ້ມີການປ່ຽນແປງສະກຸນເງິນຈົດທະບຽນຈາກ ໂດລາສະຫະລັດມາເປັນກີບ ແລະ ເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນຈຳນວນ 3.200.000.000ກີບ ຈາກທຶນຈົດທະບຽນເດີມ 2.400.000.000ກີບ ມາເປັນ 5.600.000.000ກີບ ໂດຍການອອກຮຸ້ນສາມັນໃໝ່ຈຳນວນ 400.000ຮຸ້ນ ມູນຄ່າຮຸ້ນທີ່ກໍານົດໄວ້ຮຸ້ນລະ 8.000 ກີບ ສະເໜີໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ເພື່ອນຳເງິນໄປໃຊ້ໃນການຂະຫຍາຍສິນເຊື່ອ

ປີ ຄ.ສ 2014

ຂາຍຮຸ້ນ, ເພີ່ມທຶນ ແລະ ເປີດໃຫ້ບໍລິການຜະລິດຕະພັນໃໝ່

ຂາຍຮຸ້ນຂອງຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ໂຮນດິ້ງ ຈຳກັດ (Mahathun Holding Co.,ltd.) ປະເທດໄທ ຈໍານວນ 616.000 ຮຸ້ນສາມັນ ຄິດເປັນ 88 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງທຶນຈົດທະບຽນ

ເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນຈຳນວນ 12.160.000.000 ກີບ ຈາກທຶນຈົດທະບຽນເດີມ 5.600.000.000 ກີບ ມາເປັນ 17.760.000.000 ກີບ ໂດຍການອອກຮຸ້ນສາມັນຈຳນວນ 1.520.000 ຮຸ້ນ ມູນຄ່າຮຸ້ນທີ່ກໍານົດໄວ້ຮຸ້ນລະ 8.000 ກີບ ສະເໜີຂາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ເພື່ອນຳເງິນໄປໃຊ້ໃນການຂະຫຍາຍສິນເຊື່ອ

ເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການສິນເຊື່ອຈຳນຳທະບຽນລົດຈັກ (Refinance)

ປີ ຄ.ສ 2014

ປີ ຄ.ສ 2015

ເພີ່ມທຶນ ຈົດທະບຽນ

ເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນຈຳນວນ 5.600.000.000 ກີບ ຈາກທຶນຈົດທະບຽນເດີີມ 17.760.000.000 ກີບ ມາເປັນ 23.360.000.000 ກີບ ໂດຍການອອກຮຸ້ນສາມັນໃໝ່ຈຳນວນ 700.000 ຮຸ້ນ ມູນຄ່າຮຸ້ນທີ່ກໍານົດໄວ້ຮຸ້ນລະ 8.000 ກີບ ສະເໜີຂາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ເພື່ອນຳເງິນໄປໃຊ້ໃນການຂະຫຍາຍສິນເຊື່ອ

ປີ ຄ.ສ 2016

ເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນ ປ່ຽນຜູ່ອຳນວຍການ

ເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນຈຳນວນ 4.400.000.000 ກີບ ຈາກທຶນຈົດທະບຽນເດີມ 23.360.000.000 ກີບ ມາເປັນ 27.760.000.000 ກີບ ໂດຍການອອກຮຸ້ນສາມັນໃໝ່ຈຳນວນ 550.000 ຮຸ້ນ ມູນຄ່າຮຸ້ນທີ່ກໍານົດໄວ້ຮຸ້ນລະ 8.000 ກີບ ສະເໜີຂາຍໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ເພື່ອນຳເງິນໄປໃຊ້ໃນການຂະຫຍາຍສິນເຊື່ອ

ໃນເດືອນ ເມສາ ປີຄ.ສ 2016 ບໍລິສັດດຳເນີນການປ່ຽນແປງຜູ່ອຳນວຍການໃຫຍ່ຈາກ ທ່ານ ຊາຄຣິດ ນັກສອນ ມາເປັນ ທ່ານ ມານົບ ຕຣີລິດວິໄລ ສ້າງຕັ້ງສະພາບໍລິຫານໂດຍມີ ທ່ານ ຊາຄຣິດ ນັກສອນ ເປັນປະທານສະພາບໍລິຫານ ແລະ ທ່ານ ນາງ ອິນທະວິໄລ ອຸດົມ ເປັນຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ

ປີ ຄ.ສ 2016

ປີ ຄ.ສ 2017

ປ່ຽນສະພາບຈາກບໍລິສັດ “ຈຳກັດ” ເປັນ “ມະຫາຊົນ”

ໃນເດືອນ ສິງຫາ ປີຄ.ສ 2017 ບໍລິສັດດຳເນີນການ

ປ່ຽນສະພາບຈາກບໍລິສັດ “ບໍລິສັດຈຳກັດ” ເປັນ “ບໍລິສັດມະຫາຊົນ” ແລະ ປ່ຽນຊື່ຈາກ ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈໍາກັດ (Mahathuen Leasing Co.,ltd.) ເປັນບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ (Mahathuen Leasing Public Company)

ປ່ຽນແປງມູນຄ່າທີ່ກໍານົດໄວ້ຈາກຮຸ້ນລະ 8.000 ກີບ ເປັນ 1.000 ກີບ

ເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນຈຳນວນ 12.240.000.000 ກີບ ຈາກທຶນຈົດທະບຽນ 27.760.000.000 ກີບ ມາເປັນ 40.000.000.000 ກີບ ໂດຍການອອກຮຸ້ນສາມັນໃໝ່ຈຳນວນ 12.240.000 ຮຸ້ນ ມູນຄ່າຮຸ້ນທີ່ກໍານົດໄວ້ຮຸ້ນລະ 1.000 ກີບ ເພື່ອກຽມຂາຍໃນນັກລົງທຶນທົ່ວໄປ ທັງພາຍໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ

ປີ ຄ.ສ 2018

ຈຳໜ່າຍຮຸ້ນແກ່ປະຊາຊົນທົ່ວໄປຄັ້ງທໍາອິດແລະເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ

ໃນວັນທີ 13 ມິຖຸນາ ປີຄ.ສ 2018 ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບລາວ (Lao Securities Commission Office) ໃຫ້ຈຳໜ່າຍຮຸ້ນແກ່ປະຊາຊົນທົ່ວໄປຄັ້ງທໍາອິດ (Initial Public Offering) ແລະ ເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວໂດຍມີການຊື້ຂາຍຮຸ້ນຄັ້ງທໍາອິດ ໃນວັນທີ 18 ກັນຍາ ຄ.ສ. 2018

ປີ ຄ.ສ 2018

ປີ ຄ.ສ 2019

ສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍບໍລິການລູກຄ້າຂື້ນ 1 ແຫ່ງໃນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ປີ 2019 ບໍລິສັດ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍບໍລິການລູກຄ້າຂື້ນ 1 ແຫ່ງໃນແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ກໍຄື ໜ່ວຍບໍລິການ ດົງເຫັນ ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ ປີດຽວກັນນີ້ ໄດ້ເລີ່ມໃຫ້ການບໍລິການເຊົ່າສິນເຊື່ອ ສໍາລັບອຸປະກອນທາງການກະເສດ ເຊິ່ງເລີ່ມຕົ້ນຈາກລົດໄຖນາ ປະເພດເດີນຕາມ ແລະ ເມື່ອມີຄວາມພ້ອມຫຼາຍຂື້ນຈະຂະຫຍາຍການໃຫ້ບໍລິການເຊົ່າສິນເຊຶ່ອໃຫ້ຄວບຄຸມເຄຶ່ອງມືທາງການກະເສດໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ

ວິໄສທັດ ແລະ ພາລະກິດ
ໂຄງສ້າງອົງກອນ
ເອກະສານສຳຄັນຂອງບໍລິສັດ
Image

Search