บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน
Mahathuen Leasing Public Company

บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน

phone icon 01021 418 222

Image
Image

Download เอกสารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2018

Image
ชื่อบริษัท บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน
ประเภทธุรกิจ สินเชื่อ
ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2554
ทุนจดทะเบียน 40,000 ล้านกีบ
ที่อยู่ เลขที่ 628 หน่วย 6 ถนนไกสอนพมวิหาน บ้านโพนพะเนา เมืองไชเสดถา นครหลวงเวียงจัน สปป.ลาว
อีเมล info@mahathuen.com
เว็บไซต์ www.mahathuen.com
โทรศัพท์ (+856) 21 418 065
แฟกซ์ (+856) 21 418 066

 

บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน (บริษัทฯ) เดิมชื่อ บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ จำกัด ก่อตั้งโดยนักลงทุนจากประเทศไทย มีนายชาคริต นักสอน ประธานบริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่ม โดยร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวไทยและลาว เพื่อดำเนินธุรกิจเช่าสินเชื่อรถจักรยานยนต์ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนที่สปป.ลาว เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 300,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 10 ล้านบาท และได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจเช่าสินเชื่อจากธนาคารแห่งสปป.ลาว เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 ช่วงเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการเพิ่มทุนเป็นระยะๆ จนเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 27,760 ล้านกีบ หรือประมาณ 3,470,000 เหรียญสหรัฐ และเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทมหาชน และยื่นขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว (Lao Securities Exchange) โดยได้รับอนุมัติให้จำหน่ายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Image

สารจากผู้บริหารมะหะทุน

Image

หน่วยเงิน : ล้านกีบ

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ไตรมาส2/61
 สินทรัพย์รวม 42,106.7 56,813.5 52,300.9 61,674.5
 หนี้สินรวม 12,148.2 22,376.0 13,049.3 25,225.5
 ส่วนของผู้ถือหุ้น 29,958.5 34,437.5 39,251.7 36,449.0
 มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 23,360.0 27,760.0 27,760.0 27,760.0
 รายได้รวม 12,433.0 16,858.9 17,220.0 9,370.4
 รายจ่าย 8,192.0 11,498.4 11,781.3 6,065.9
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 4,241.0 5,360.5 5,438.7 3,304.5
 กำไรต่อหุ้น (กีบ) 0.18 0.19 0.20 0.12
         
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ        
 ROA (%) 10.07 9.44 10.40 5.36
 ROE (%) 14.16 15.57 13.86 9.07
 อัตรากำไรสุทธิ (%) 34.11 31.80 31.58 35.27

งบการเงิน

งบการเงินประจำปี 2561
งบการเงินประจำปี 2560
งบการเงินประจำปี 2559

ตารางรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น เปอร์เซ็นต์หุ้น
 บริษัท มหทุน โฮลดิ้ง จำกัด 27,088,000 67.72%

 
ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2018

ตารางแสดงการจ่ายเงินปันผล

รอบผลประกอบการ เงินปันผล (กีบ/หุ้น) วันจ่ายปันผล
01/01/2017-31/12/2017 220 10/09/2018
01/01/2016-31/12/2016 180 29/09/2017

 

เอกสารสำคัญและเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน

ใบทะเบียนวิสาหกิจ

ใบอนุญาตลงทุน

ใบอนุญาตดำเนินธุรกิจ

ใบยังยื่นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ใบอนุญาตออกจำหน่ายหุ้น

Listing Certificate

รายงานประจำปี
รายงานประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือชวนซื้อ
บทวิเคราะห์หลักทรัพย์

โครงสร้างองค์กร

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ถามตอบจากผู้บริหาร

ถาม : MHTL ให้บริการสินเชื่อประเภทใดแก่ลูกค้าบ้าง

ตอบ : ในปัจจุบัน บริษัทให้บริการปล่อยสินเชื่อแก่ลูกค้าเพียงอย่างเดียว คือ สินเชื่อรถจักรยานยนต์ แต่ในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะขยายสินเชื่อไปในผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ นอกจากรถจักรยานยนต์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่ :

เลขที่ 628 หน่วย 6 ถนนไกสอนพมวิหาน บ้านโพนพะเนา เมืองไชเสดถา
นครหลวงเวียงจัน สปป.ลาว

เบอร์โทร : +856 (21) 418 062-5 ต่อ 188
โทรสาร :

+856 (21) 418 066

อีเมล : ir@mahathuen.com 

 

ข้อมูลบริษัท
Image

Download เอกสารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2018

Image
ชื่อบริษัท บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน
ประเภทธุรกิจ สินเชื่อ
ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2554
ทุนจดทะเบียน 40,000 ล้านกีบ
ที่อยู่ เลขที่ 628 หน่วย 6 ถนนไกสอนพมวิหาน บ้านโพนพะเนา เมืองไชเสดถา นครหลวงเวียงจัน สปป.ลาว
อีเมล info@mahathuen.com
เว็บไซต์ www.mahathuen.com
โทรศัพท์ (+856) 21 418 065
แฟกซ์ (+856) 21 418 066

 

บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน (บริษัทฯ) เดิมชื่อ บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ จำกัด ก่อตั้งโดยนักลงทุนจากประเทศไทย มีนายชาคริต นักสอน ประธานบริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่ม โดยร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวไทยและลาว เพื่อดำเนินธุรกิจเช่าสินเชื่อรถจักรยานยนต์ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนที่สปป.ลาว เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 300,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 10 ล้านบาท และได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจเช่าสินเชื่อจากธนาคารแห่งสปป.ลาว เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 ช่วงเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการเพิ่มทุนเป็นระยะๆ จนเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 27,760 ล้านกีบ หรือประมาณ 3,470,000 เหรียญสหรัฐ และเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทมหาชน และยื่นขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว (Lao Securities Exchange) โดยได้รับอนุมัติให้จำหน่ายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ปี พ.ศ. 2554

เริ่มก่อตั้งบริษัท

บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน ("บริษัท") ได้ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554 ในรูปแบบบริษัทจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบธุรกิจประเภทการให้บริการเช่าสินเชื่อ (สังหาริมทรัพย์) บริษัทถือหุ้นโดยนักธุรกิจคนลาว 12 เปอร์เซ็นต์ และนักธุรกิจคนไทย 88 เปอร์เซ็นต์ ทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจใน สปป.ลาวมานานมากกว่า 20 ปี

ปี พ.ศ. 2554

ปี พ.ศ. 2555

เปลี่ยนแปลงสกุลเงิน
และเพิ่มทุนจดทะเบียน

บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินจดทะเบียนจากดอลลาร์สหรัฐมาเป็นกีบ และเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 3,200,000,000 กีบ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,400,000,000 กีบ มาเป็น 5,600,000,000 กีบ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 8,000 กีบ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายสินเชื่อ

ปี พ.ศ. 2557

ขายหุ้น, เพิ่มทุน และเปิดให้บริการผลิตภัณฑ์ใหม่

ขายหุ้นของผู้ลงทุนต่างประเทศให้แก่  บริษัท  มหทุน  โฮลดิ้ง จำกัด (Mahathun Holding Co., Ltd.) ประเทศไทย จำนวน 616,000 หุ้นสามัญ คิดเป็น 88% ของทุนจดทะเบียน

เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 12,160,000,000 กีบ จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,600,000,000 กีบ มาเป็น 17,760,000,000 กีบ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,520,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 8,000 กีบ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายสินเชื่อ

เริ่มให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์ (Refinance)

ปี พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ. 2558

เพิ่มทุนจดทะเบียน

เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 5,600,000,000 กีบ จากทุนจดทะเบียนเดิม 17,760,000,000 กีบ มาเป็น 23,360,000,000 กีบ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 8,000 กีบ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายสินเชื่อ

ปี พ.ศ. 2559

เพิ่มทุนจดทะเบียน เปลี่ยนผู้อำนวยการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 4,400,000,000 กีบ จากทุนจดทะเบียนเดิม 23,360,000,000 กีบ มาเป็น 27,760,000,000 กีบ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 550,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 8,000 กีบ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายสินเชื่อ

เมื่อเมษายน พ.ศ. 2559 บริษัทดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการใหญ่จาก นาย ชาคริต นักสอน มาเป็น นาย มานพ ตรีฤทธิวิไล จัดตั้งสภาบริหารโดยมี      นาย ชาคริต นักสอน เป็นประธานสภาบริหาร และ นาง อินทะวิไล อุดม เป็นรองประธานสภาบริหาร

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2560

แปรสภาพจากบริษัท “จำกัด” เป็น “มหาชน"

เมื่อสิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษัทดำเนินการ

แปรสภาพเป็นบริษัทจาก "บริษัทจำกัด" เป็น "บริษัทมหาชน" และเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ จำกัด (Mahathuen Leasing Co., Ltd.)    เป็นบริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน (Mahathuen Leasing Public Company)

เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 8,000 กีบ เป็น 1,000 กีบ

เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 12,240,000,000 กีบ จากทุนจดทะเบียนเดิม 27,760,000,000 กีบ มาเป็น 40,000,000,000 กีบ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 12,240,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 กีบ เพื่อเตรียมขายในนักลงทุนทั่วไป ทั้งภายในสปป.ลาวและนักลงทุนต่างประเทศ

ปี พ.ศ. 2561

จำหน่ายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรกและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ลาว (Lao Securities Commission Office) ให้จำหน่ายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยมีการซื้อขายหุ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561

ปี พ.ศ. 2561

สารจากผู้บริหารมะหะทุน

Image
ข้อมูลการเงิน
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
Image